Leergroep / Intervisie

Leergroep / Intervisie

het delen van kennis en expertise 

om eigen deskundigheid te versterken

en ‘leren en werken’ dichter bij elkaar te brengen

Kennisdeling, connectivisme, generatief leren zijn belangrijke begrippen geworden in de snel veranderende wereld van vandaag.

Senso ondersteunt het intercollegiaal leren binnen organisaties via het opzetten en faciliteren van leer- of intervisiegroepen. Via deze tool kan de deskundigheid van de medewerkers versterkt worden en kan je als organisatie meer flexibel inspelen op de noden/vragen die er zijn op de werkvloer.

In de leergroep wordt er vertrokken vanuit inhoudelijke input en concrete leervragen van de deelnemers in de eigen werksituatie. Er worden geen adviezen of oplossingen gegeven, maar er wordt samen gedacht en gewerkt rond deze concrete leervragen/uitdagingen. Doel is nieuwe kennis en perspectieven te ontwikkelen waardoor men terug in beweging komt, zelf tot nieuwe oplossing(en) komt en eigen productiviteit verhoogt.

Senso begeleidt het proces van deze leergroepen door voorwaarden te scheppen en ondersteuning te bieden waardoor dit leren mogelijk wordt. Concreet gebeurt dit via het stimuleren van betrokkenheid en engagement, het faciliteren van interactie en feedback geven, het bieden van structuur, het uitdagen van de deelnemers om de transfer naar de eigen werkplek te maken via concrete acties…  Doel is dat de leergroep hierin op termijn zelfsturend wordt.